Polityka prywatności serwisu internetowego i sklepu online pod domeną eprawniczki.pl
(dalej łącznie „Sklep internetowy”)

Szanowny Kliencie/Użytkowniku,
dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Informacje ogólne
 3. Odbiorcy danych osobowych Serwisu i Sklepu online
 4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania
 5. Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 6. Postanowienia końcowe

§ 1
Wstęp

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.eprawniczki.pl/ w tym ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.eprawniczki.pl/sklep-online/zwanego dalej Sklepem online. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Sklepu internetowego.
 2. Wszystkie słowa i wyrażenia, które zastosowano w niniejszym dokumencie, a rozpoczynające się wielką literą (np. Klient, Usługobiorca, Zapytanie, Sklep online) mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod domeną www.ePrawniczki.pl, który jest dostępny na stronie internetowej www.ePrawniczki.pl.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Anna Zwierzyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anny Zwierzyńskiej, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica, przy ul. Strzygłowskiej73z/12, 04-872 Warszawa, NIP: 952-150-40-09 zwana/y dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż  nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów Sklepu online. Jej celem jest  określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze Sklepem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci Sklepu online np. w celu rejestracji konta, złożenia zapytania, skorzystania z formularza kontaktowego, skorzystania z Usługi Prawnej czy innych działań podejmowanych w ramach Serwisu internetowego i Sklepu online .

§ 2
Informacje ogólne

 1. Administrator Serwisu i Sklepu dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu i Sklepu oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że Serwis i Sklep stosuje  protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administrator Serwisu i  Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów Serwisu i Sklepu organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Administrator może udostępniać zanonimizowane dane osobowe innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu i Sklepu w celu wyrażania przez Klienta opinii na temat Usług Prawnych, poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis i  Sklep lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 7.  Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu i  Sklepu, a także podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej, tym samym ich brak uniemożliwi zlecenie  takiej Usługi. Zakres danych koniecznych do zlecenia Usługi wskazany jest na stronie Serwisu i Sklepu  oraz w Regulaminie Serwisu.
 8. Klient korzystający z Usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu i Sklepu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz Regulaminu Serwisu, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Serwisu i Sklepu o (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 3
Odbiorcy danych osobowych Serwisu i Sklepu online

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
  • podmioty obsługujące system ankiet opiniujących, podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu w Serwisie,
  • dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Serwisu i Sklepu  np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i Sklepu, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
  • podmioty świadczące usługi księgowe.
 3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Serwisu i Sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

§ 4
Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach/Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem z Serwisu i Sklepu.  Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie i Sklepie aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
 4. W ramach prowadzonego Serwisu i  Sklepu Administrator przetwarza dane osobowe  Klientów w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi Klienta /Użytkownika Serwisu i Sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na Zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Klientami/Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane Zapytania,
  • świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu Usługi, tj. przeglądania stron www Serwisu i Sklepu, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów/Użytkowników,
  • wykonania Usługi dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie i Sklepie, ułatwienia korzystania z Serwisu i Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu i Sklepu,
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
  • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych Usług.
 5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu kontaktu z Klientem.
 6. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 7. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji Usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

§ 5
Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 1. Serwis i Sklep używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Serwisu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury Sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego Sklepu internetowego.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
 4. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym  uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 5. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.
 2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Serwsu i Sklepu Administratora.
 3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Sklepu co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie Sklepu.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej info@eprawniczki.pl

  Kontakt z klientem
 5. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostaniezlecona Usługa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

  Rejestracja konta
 6. Dane Klienta, który zakładając Konto dokona rejestracji w Serwisie internetowym, będą  gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na zakup Usługi  dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 7. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adres e-mail itp., a także hasło składające się ze zgodnym ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności Serwisu

  Realizacja zamówienia
 8. Składając zamówienie w Sklepie Klient podaje dane osobowe, które są  wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją Zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego  (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 10. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

  Formularz kontaktowy
 11. W ramach funkcjonalności Serwisu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia Usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 12. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 13. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników/Klientów za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

  Narzędzia społecznościowe
 14. Na stronie Serwisu www.ePrawniczki.pl zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIN. Wyświetlając stronę Serwisu, na której została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka  Użytkownika/Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook lub LinkedIN. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła stronę Serwisu www.ePrawniczki.pl nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest  akurat u niego  zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 15. W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

  Narzędzia społecznościowe (Facebook)
 16. Na stronie Serwisu www.ePrawniczki.pl używana jest  wtyczka i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę Sklepu internetowego na której  została umieszczona taka wtyczka  przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Administratora Facebooka.
 17. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu www.ePrawniczki.pl. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła stronę nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest  akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
 18. W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

  Prawa osób, których dane dotyczą
 19. RODO nadaje Klientom/ Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ Użytkownik  będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie  przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Serwisu  lub adres siedziby Administratora.
 20. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO:
  Klient/ Użytkownik w każdym czasie może  zgłosić się do Administratora  w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a  jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:
  • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
  • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe),  o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi  na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  •  do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 21. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO:
  Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Serwisu.
 22. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO:
  1. Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,
  2. Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  3. pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  4. usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Sklepu ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu i Sklepu.
 23. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO:
  1. Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na stronie Serwisu i Sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
  2. Klient /Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie Serwisu,
  3. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
  4. cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
  5. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.
 24. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO:
  1. Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  2. jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny  dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
 25. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO:
  1. Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
   • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
   •  przetwarzanie  danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń Klienta/ Użytkownika,
   • gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.
 26. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):
  1. Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz  do przesłania ich  innemu Administratorowi danych osobowych.
  2. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika  innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 27. Klientowi przysługuje  również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.