Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod domeną eprawniczki.pl

§ 1
Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Adres email − adres elektroniczny oznaczający system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Akceptacja – akceptacja Wyceny przez Klienta poprzez kliknięcie w okienko „zamawiam i płacę” znajdujące się pod Wyceną Usługodawcy przesłaną Klientowi w formie elektronicznej oraz dokonanie przez Klienta płatności zgodnie § 4 Regulaminu, stanowiąca oświadczenie woli Klienta zawarcia z Usługodawcą Umowy;

Formularz kontaktowy – formularz kontaktu udostępniony w Serwisie, za pomocą którego Klient może wysłać Zapytanie;

Historia zamówień – elektroniczne zestawienie dotychczas zakupionych przez Klienta Usług prawnych, zawierające w szczególności linki do pobrania Usług prawnych zakupionych za pośrednictwem Sklepu online dostępne po zalogowaniu się przez Klienta;

Klient − osoba, która wyraziła chęć skorzystania z Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną wypełniając Formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie, bądź przesyłając Zapytanie na adres e-mail Usługodawcy lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług prawnych i Usług prawnych zryczałtowanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344 t.j.) w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną www.ePrawniczki.pl; Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed złożeniem Zapytania i odpowiednio przed zakupem Usługi prawnej zryczałtowanej w sposób, który umożliwia odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient;

Serwis – strona internetowa w domenie  www.ePrawniczki.pl, której administratorem jest Usługodawca;

Sklep online – zakładka Serwisu, w której oferowane są Usługi prawne zryczałtowane;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi prawnej („Umowa o świadczenie Usługi prawnej”) lub odpowiednio umowa o świadczenie Usługi prawnej zryczałtowanej („Umowa o świadczenie Usługi prawnej zryczałtowanej”), świadczonej drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Usługa prawna – usługa polegająca w szczególności na udzielaniu przez Usługodawcę porad i konsultacji prawnych, sporządzeniu pism, umów, protokołów, dokumentów, opinii prawnych i analiz prawnych drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługa prawna zryczałtowana − wzory umów, pism, formularzy, konsultacja telefoniczna z prawnikiem lub konsultacja prawna online na platformie internetowej o określonym wymiarze czasowym i inne gotowe produkty prawne wskazane w Serwisie w zakładce Sklep online do nabycia za zapłatą wynagrodzenia brutto określonego przy danej Usłudze prawnej zryczałtowanej;

Usługodawca – podmiot świadczący Usługi prawne i Usługi prawne zryczałtowane określony w § 2 Regulaminu;

Wycena – bezpłatna wycena i określenie zakresu oraz terminu wykonania Usługi prawnej sporządzona przez Usługodawcę w odpowiedzi na Zapytanie i przekazana Klientowi w formie elektronicznej;

Zapytanie – zapytanie o wycenę Usługi prawnej kierowane przez Klienta do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub mailowo na adres mailowy Usługodawcy udostępniony w Serwisie lub telefoniczne.

§ 2
Informacje o Usługodawcy

 1. Usługodawcą jest Anna Zwierzyńska, używająca tytułu zawodowego „radca prawny” przyznanego w Polsce, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anny Zwierzyńskiej z siedzibą przy ul. Strzygłowskiej73z/12, 04-872 Warszawa, NIP 952-150-40-09, REGON 015543855, nr rachunku bankowego 21 1140 2017 0000 4202 0310 7570, adres email anna.zwierzynska@eprawniczki.pl wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej CEiDG  oraz wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie, zwaną dalej: „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca świadczy usługi we współpracy z Katarzyną Szymańską-Misztela używającą tytułu zawodowego „adwokat” przyznanego w Polsce, adres email katarzyna.szymanska-misztela@eprawniczki.pl wpisanej na listę adwokatów  Izby Adwokackiej w Warszawie
 3. Usługodawca przestrzega Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dostępnego na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych pod adresem https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.
 4. Adwokat Katarzyną Szymańską-Misztela przestrzega Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) dostępnego na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej pod adresem http://www.nra.pl/szukaj-dokumenty/dokument/99/.

§ 3
Rodzaje i zakres Usług prawnych i Usług prawnych zryczałtowanych świadczonych drogą elektroniczną

Warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umowy

 1. Usługodawca świadczy Usługi prawne drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
 2. Klienci mogą składać Zapytania za pomocą Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi prawnej Klient kieruje do Usługodawcy Zapytanie o wycenę Usługi prawnej za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub mailowo na adres mailowy Usługodawcy udostępniony na Serwisie. Zapytanie może być skierowane również telefonicznie.
 4. Po złożeniu Zapytania Usługodawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie Zapytania.
 5.  Po wpływie Zapytania Usługodawca bez zbędnej zwłoki dokonuje bezpłatnej wyceny Usługi prawnej i przesyła klientowi Wycenę w formie elektronicznej zawierającą:
  • oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania Usługi prawnej,
  • informację o wysokości wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania Usługi prawnej,
  • wysokość ewentualnych kosztów sądowych,
  • proponowany termin i sposób wykonania Usługi prawnej,
  • sposób i termin zapłaty,
  • link do płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesłania prośby o uzupełnienie Zapytania z uwagi na niedokładne określenie stanu faktycznego lub prawnego w Zapytaniu. W takim przypadku Wycena nastąpi bez zbędnej zwłoki od daty przekazania uzupełniających informacji przez Klienta.
 7. Brak zapłaty całości wynagrodzenia brutto Usługodawcy wskazanego w Wycenie w terminie określonym w Wycenie, nie dłuższym niż 3 dni, uznaje się za odmowę przyjęcia Wyceny Usługodawcy przez Klienta. Jednocześnie Usługodawca przestaje być związany złożoną Wyceną.
 8. Sporządzenie Wyceny przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 9. Umowa o świadczenie Usługi prawnej zawierana jest w wyniku Akceptacji na czas oznaczony od daty wpływu płatności określonej w Wycenie  na rachunek bankowy Usługodawcy.
 10. Umowa o świadczenie Usługi prawnej ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania Klientowi przez Usługodawcę elektronicznie porady prawnej w wykonaniu Usługi prawnej.
 11. W przypadku braku wpływu płatności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie określonym w Wycenie, Umowa o świadczenie Usługi prawnej nie zostaje zawarta.
 12. Klient  działający w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 13. Złożenie Zapytania przez Klienta jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu przed złożeniem Zapytania.
 14. Usługa prawna zostaje wykonana przez Usługodawcę w terminie określonym w Wycenie. Treść Usługi prawnej przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie wskazanym w Wycenie.
 15. Treść Usługi Prawnej  przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta Zapytaniu.
 16. Usługodawca może odmówić sporządzenia Wyceny, jeśli w ocenie Usługodawcy może to naruszać przepisy prawa, zasady etyki zawodowej, zasady współżycia społecznego lub w przypadku gdy zakres porady prawnej wykracza poza specjalizację Usługodawcy lub wykonanie Usługi prawnej może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości  wykonania Usługi prawnej.
 17. Usługodawca może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Usługodawcę wykonania Usługi prawnej bez uzasadnienia.
 18. Nabycie przez Klienta Usługi prawnej zryczałtowanej następuje poprzez  wybór danej Usługi prawnej zryczałtowanej w Serwisie z zakładki Sklep online, przeniesienie danej Usługi prawnej zryczałtowanej do koszyka a następnie dokonanie płatności poprzez kliknięcie w pole „zamawiam i płacę” znajdujące się przy danej Usłudze prawnej zryczałtowanej umieszczonej w koszyku albo przelewem tradycyjnym. Klient dokonuje uproszczonej rejestracji. Zakup przez Klienta Usługi prawnej zryczałtowanej następuje z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy i możliwy jest przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 19. Zakupione dokumenty prawne w ramach Usługi prawnej zryczałtowanej są udostępniane Klientom na wskazany w procesie zakupu adres e-mail w formacie pdf. lub. doc. wraz z instrukcją ich wypełnienia po potwierdzeniu wpływu płatności na konto bankowe Usługodawcy. Dokument prawny po udostępnieniu powinien zostać przez Klienta niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany na sprzęcie Klienta. Usługodawca nie opiniuje wprowadzonych zmian do wygenerowanych dokumentów.
 20. W przypadku zakupu konsultacji telefonicznych z prawnikiem lub konsultacji prawnej online na platformie internetowej w ramach Usługi prawnej zryczałtowanej Klient dokonuje wyboru terminu oraz tematu konsultacji w kalendarzu udostępnionym w zakładce kalendarz.
 21. Nabycie przez Klienta Usługi prawnej zryczałtowanej jest możliwe wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu
 22. W przypadku braku wpływu płatności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy Umowa o świadczenie Usługi prawnej zryczałtowanej nie zostaje zawarta.
 23. Po wpływie wynagrodzeniu na rachunek bankowy Usługodawcy Usługodawca potwierdza Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zawarcie Umowy.
 24. Usługi prawne inne niż online, np. prowadzenie spraw sądowych mogą być zlecane na podstawie odrębnej wyceny i umowy zlecenia zawieranej przez Klienta i Usługodawcę i nie podlegają niniejszemu Regulaminowi.

§ 4
Płatności

 1. W przypadku Usług prawnych wysokość wynagrodzenia brutto określona zostaje w Wycenie. Klient po otrzymaniu Wyceny może:
  • zrezygnować z Usługi prawnej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawcy;
  • zlecić wykonanie Usługi prawnej poprzez Akceptację Wyceny i zapłatę na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia określonego w Wycenie.
 2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu Usług prawnych zryczałtowanych określona jest przez Usługodawcę w opisie każdej z Usług prawnych zryczałtowanych w zakładce Sklep online.
 3. Dokonanie płatności przez Klienta następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne  albo przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany w Serwisie.
 4. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 5. Klient ponosi wszelkie koszty bankowe związane z dokonanym przelewem.
 6. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej.
 7. Usługodawca nie przetwarza danych identyfikacyjnych Klienta związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych.
 8. Klient ponosi koszty dostawy Internetu i połączeń telefonicznych. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem Usługodawcy nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (opłata według cennika operatora).

§ 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Celem skorzystania z Serwisu Klient powinien posiadać:
  • dostęp do Internetu,
  • dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • przeglądarkę internetową poprawnie skonfigurowaną i akceptującą pliki typu cookie: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych lub posiadających podobne funkcjonalności
 2. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
 3. Klient ponosi koszty związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu, w szczególności  Klient ponosi koszty na rzecz dostawcy Internetu, koszty środków komunikowania się na odległość, oprogramowania do korzystania z Serwisu oraz oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 4. Klient musi zainstalować na własny koszt oprogramowanie w celu odczytywania, edytowania oraz przesyłania plików pochodzących z oprogramowania Office wersja 2010 lub nowsze, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX oraz plików *.PDF.

§ 6
Prawa autorskie do Serwisu i treści zawartych w Serwisie

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści udostępnianych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył licencje lub autorskie prawa majątkowe. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści opublikowanych w Serwisie, bez zgody Usługodawcy.
 3. Wszelkie Utwory tworzone przez Usługodawcę podlegają ochronie prawnoautorskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Nazwa Serwisu, układ graficzny i logo, oprogramowanie  oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania z utworów przekazanych Klientowi w wykonaniu Usług prawnych lub Usług prawnych zryczałtowanych wyłącznie na użytek prywatny Klienta lub na potrzeby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Za użytek prywatny Klienta uznaje się także generowanie dokumentów związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 7
Zasady korzystania przez Klientów z Serwisu.
Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
Zakaz prania brudnych pieniędzy

 1. Usługodawca oświadcza, że dbając o dobre imię Klientów oraz najwyższą jakość Usług prawnych nie będzie przyjmował żadnych materiałów ani dokumentów, których treść jest sprzeczna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Klient nie ma prawa korzystać z Serwisu w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób treści zawartych w Serwisie ani dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę.
 5. Klient nie jest upoważniony do dalszej odsprzedaży lub wprowadzania do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu utworów, których twórcą jest Usługodawca.
 6. W przypadku gdy Klient korzysta z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania lub narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem Klient ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw do utworu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
  • sprzedaży, wypożyczaniu, wynajmu czy użyczaniu osobom trzecim treści i utworów udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę,
  • utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę (dane są udostępniane tylko na użytek własny Klienta),
  • utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Serwisu dokumentów lub informacji,
  • usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  • wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Serwisu.
  • samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu,
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz jakichkolwiek innych zmian technicznych.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Usługodawca może dochodzić od Klienta naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 8
Obowiązki Usługodawcy w zakresie poufności i bezpieczeństwa

Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi w razie, gdy wymaga tego właściwość Usługi prawnej:

 • korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 • jednoznaczną identyfikację stron Usługi prawnej świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi prawnej świadczonej drogą elektroniczną.

§ 9
Oświadczenia woli i kanały komunikacji

O ile odmiennie nie wskazano w Regulaminie wszelkie oświadczenia woli składane są przez Usługodawcę i Klienta online w formie elektronicznej a kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują drogą elektroniczną: na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu kontaktowym lub na adres wskazany przy rozpoczęciu korzystania z Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej.

§ 10
Ocena Usługi prawnej

 1. Klient może dobrowolnie dokonać oceny Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej wykonanej przez Usługodawcę.
 2. Ocena może, ale nie musi zostać opublikowana przez Usługodawcę w Serwisie lub poza Serwisem w ramach działań marketingowych lub w ramach elementu Serwisu.
 3. Za treść oceny odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
 4. Klient wyraża zgodę na opublikowanie oceny w Serwisie.

§ 11
Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę prawną i Usługę prawną zryczałtowaną z należytą zawodową starannością.
 2. Usługodawca ręczy i gwarantuje dołożenie najwyższej zawodowej staranności i stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta, który jest przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia za wykonanie danej Usługi prawnej lub zryczałtowanej Usługi prawnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z Serwisu.  Usługodawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient nie opisał w Zapytaniu w sposób wyczerpujący stanu faktycznego sprawy, opisał nieprawdziwy stan faktyczny lub nie przedstawił właściwych dokumentów lub przedstawił dokumenty niekompletne lub wprowadził Usługodawcę w błąd co do stanu faktycznego lub prawnego sprawy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesłania prośby o uzupełnienie Zapytania z uwagi na niedokładne określenie stanu faktycznego w Zapytaniu. W takim przypadku Wycena nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od daty przekazania uzupełniających informacji przez Klienta.
 6. Złożenie przez Klienta dodatkowych zapytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Zapytanie.
 7. Usługi prawne i Usługi prawne  zryczałtowanie są wykonywane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania rezultatów tych Usług przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania płatności przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.
 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi prawne świadczone są na podstawie przedstawionej przez Klienta dokumentacji i opisu sytuacji faktycznej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Usługodawca ma prawo poinformować Klienta o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta.
 11. Klient oświadcza, że jest świadomy, że w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczeń społecznych rekomendowane jest wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o interpretację indywidualną danych przepisów prawa.
 12. W przypadku Usług prawnych zryczałtowanych właścicielem praw autorskich do wzorów dokumentów jest radca prawny Anna Zwierzyńska albo odpowiednio adwokat Katarzyna Szymańska-Misztela zgodnie z informacją zawartą we wzorze. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 13. Wzór dokumentu służy do wykorzystania włącznie przez osobę, która zakupiła wzór za pośrednictwem portalu ePrawniczki.pl.
 14. Zakaz dalszego rozpowszechniania bez zgody autora.
 15. Wzór dokumentu stanowi ogólny wzór oderwany od stanu faktycznego konkretnej sprawy. W zależności od danego stanu faktycznego wzór może wymagać wykreśleń, zmian lub uzupełnień.
 16. Strony umowy stanowiącej wzór mogą w sposób odmienny określić rozkład ciężarów i obowiązków stron w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
 17. Twórca wzoru nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wzoru w praktyce, w szczególności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za nie wpłacenie opłaty sądowej lub nie dochowanie innych wymogów formalnych pism procesowych, brak spodziewanych korzyści gospodarczych, szkodę powstałą w wyniku zawarcia, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 18. Twórca wzoru nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone do treści wzoru po jego zakupie.
 19. Twórca  wzoru pisma procesowego lub innego wzoru pisma nie gwarantuje pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu.
 20. W przypisach wzorów zacytowane zostały jedynie wybrane przepisy prawa. Pobranie wzoru nie zwalnia z obowiązku zapoznania się przez strony z przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego, przepisami podatkowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi stosunku prawnego najmu.
 21. Zasady wystawiania dokumentów księgowych w ramach czynności prawnych objętych wzorami wymagają konsultacji pod względem podatkowo-księgowym. Twórca wzoru nie świadczy doradztwa księgowo-podatkowego.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może przez całą dobę wnieść reklamację związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę Usług prawnych lub Usług prawnych zryczałtowanych określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja może być wniesiona drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@eprawniczki.pl i pisemnie na adres ul. Strzygłowska 73z/12, 04-872 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa prawna lub zryczałtowana Usługa prawna została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej musi zawierać:
  • oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
  • wskazanie Usługi prawnej lub zryczałtowanej Usługi prawnej, z którą wiąże się reklamacja;
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  • wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 5. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Klienta, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 9. Usługodawca informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy rozpatrzenia reklamacji..

§ 13
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy mailowej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może odstąpić od Umowy przesyłając oświadczenie na adres mailowy Usługodawcy. Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu..
 3. W razie odstąpienia od Umowy Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej).
 7. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej) Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi prawnej lub Usługi prawnej zryczałtowanej  przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, jeżeli jednak Usługodawca poczynił już działania celem wykonania usługi, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów z tym związanych, obliczonych proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia brutto wskazanego w Wycenie będącego przedmiotem Akceptacji.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie doręczone.
 2. Zasady ochrony danych osobowych Klientóworaz Polityka RODO i Cookies określone zostały w Polityce Prywatności w zakładce Polityka prywatności.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie www.ePrawniczki.pl.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy o świadczenie Usług prawnych drogą elektroniczną oraz o świadczenie Usług prawnych zryczałtowanych drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca może dokonać zmian Regulaminu jeżeli zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, bądź mają na celu poprawę jakości świadczonych usług bądź związane są ze zmianą zakresu lub trybu świadczonych usług. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy uznaje się, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przesłane elektronicznie, na podany w powiadomieniu o zmianie Regulaminu adres email. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 6. Usługodawca może udostępnić zasoby Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z reklamodawcą.
 7. Usługodawca świadczy usługi w zakresie zastępstwa prawnego czy procesowego na zasadach odrębnie ustalonych pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 8. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w zakresie współpracy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod domeną www.ePrawniczki.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy):

Adresat: radca prawny Anna Zwierzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anny Zwierzyńskiej z siedzibą przy ul. Strzygłowskiej73z/12, 04-872 Warszawa, adres email info@eprawniczki.pl

Treść:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Pozostałe elementy:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.