KREDYT 2% CZY NA PEWNO JEST BEZPIECZNY?

Od dnia 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Kredyt z dopłatami BGK może zostać udzielony tylko osobom spełniającym specjalne warunki i ma ułatwić kupno pierwszej nieruchomości. Z wyjątkami określonymi w ustawie kredytobiorca ani osoba prowadząca z kredytobiorcą  wspólne gospodarstwo domowe nie może być...

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

UWAGA: 21 sierpnia 2023 r. upływa termin do zgłoszenia wierzytelności przez Frankowiczów do Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłość Getin Noble Banku na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję Syndyka objął Marcin Kubiczek. Powództwa o zapłatę zostaną prawdopodobnie...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(Bank BPH S.A. w Gdańsku - dawny GE Money Bank S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XV C 452/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku Wydział  XV Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi BPH (dawny GE Money Bank) Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie...

CO TO JEST FUNDACJA RODZINNA?

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej. Głównym celem Fundacji rodzinnej jest pomnażanie majątku rodzinnego, tak aby nie uległ rozdrobnieniu. Fundacja Rodzinna finansuje beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora i może pokrywać koszty m.in. ich leczenia i  kształcenia. Majątek wprowadzony do fundacji nie podlega dziedziczeniu, a spadkobiercy są...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(mBank S.A. i Deutsche Bank Polska S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XXVIII C 5057/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że zawarta pomiędzy...

Urlop opiekuńczy – czym jest?

Urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym wyłącznie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, np. opieka nad osobą obłożnie chorą, odbiór ze szpitala po operacji. (więcej…)

Od 15 kwietnia 2023 r. pozew frankowy jedynie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Od 15 kwietnia 2023 roku pozwy w sprawach frankowych będzie można wnosić tylko do lokalnego Sądu tj. do Sądu, w którego okręgu kredytobiorca ma miejsce zamieszkania. Zmiana będzie dotyczyć tylko nowych spraw, zatem sądy nie będą przenosić wniesionych pozwów do nowej właściwości miejscowej. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca właściwości miejscowej...

Prosta spółka akcyjna − od 1 lipca 2021 r. Atrakcyjna alternatywa dla „klasycznych” spółek kapitałowych ?

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) została wprowadzona do Kodeksu Spółek Handlowych z dniem 1 lipca 2021 roku i obejmuje przepisy art. 300 (1) do 300 (134) Kodeksu Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna posiada cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Z uzasadnienia rządowego projektu, wynika, że Prosta spółka akcyjna może...

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak złożyć wniosek?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie Kiedy małżonkowie decydują się na rozwód, wspólność majątkowa małżeńska, po orzeczeniu rozwodu przestaje obowiązywać, a małżonkowie mogą ubiegać się o podział majątku wspólnego. Sprawa wydaje się prostsza jeśli byli małżonkowie potrafią się porozumieć w kwestii podziału majątku, mogą zawrzeć w takiej sytuacji umowę o podział...