KREDYT 2% CZY NA PEWNO JEST BEZPIECZNY?

Od dnia 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Kredyt z dopłatami BGK może zostać udzielony tylko osobom spełniającym specjalne warunki i ma ułatwić kupno pierwszej nieruchomości. Z wyjątkami określonymi w ustawie kredytobiorca ani osoba prowadząca z kredytobiorcą  wspólne gospodarstwo domowe nie może być...

Kolejne zabezpieczenia Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu frankowego (dotyczy banków Santander i Raiffeisen)

Nasza Kancelaria ePrawniczki uzyskała w sierpniu 2023 r. kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1324/23 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów poprzez wstrzymanie obowiązków spłaty rat kredytu na rzecz Santander Bank Polska...

NOWE ROSZCZENIE BANKÓW W SPRAWACH CHF

WALORYZACJA KAPITAŁU KREDYTU Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-520/21) banki nie występują już z żądaniami wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Od niedawna, banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu domagają się natomiast zwrotu zwaloryzowanej kwoty kredytu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bankowi należny jest włącznie sam kapitał...

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

UWAGA: 21 sierpnia 2023 r. upływa termin do zgłoszenia wierzytelności przez Frankowiczów do Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłość Getin Noble Banku na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję Syndyka objął Marcin Kubiczek. Powództwa o zapłatę zostaną prawdopodobnie...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(Bank BPH S.A. w Gdańsku - dawny GE Money Bank S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XV C 452/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku Wydział  XV Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi BPH (dawny GE Money Bank) Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie...

CO TO JEST FUNDACJA RODZINNA?

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej. Głównym celem Fundacji rodzinnej jest pomnażanie majątku rodzinnego, tak aby nie uległ rozdrobnieniu. Fundacja Rodzinna finansuje beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora i może pokrywać koszty m.in. ich leczenia i  kształcenia. Majątek wprowadzony do fundacji nie podlega dziedziczeniu, a spadkobiercy są...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(mBank S.A. i Deutsche Bank Polska S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XXVIII C 5057/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że zawarta pomiędzy...

Urlop opiekuńczy – czym jest?

Urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym wyłącznie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, np. opieka nad osobą obłożnie chorą, odbiór ze szpitala po operacji. (więcej…)

Od 15 kwietnia 2023 r. pozew frankowy jedynie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Od 15 kwietnia 2023 roku pozwy w sprawach frankowych będzie można wnosić tylko do lokalnego Sądu tj. do Sądu, w którego okręgu kredytobiorca ma miejsce zamieszkania. Zmiana będzie dotyczyć tylko nowych spraw, zatem sądy nie będą przenosić wniesionych pozwów do nowej właściwości miejscowej. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca właściwości miejscowej...