Nienależyte świadczenie usług a wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (do której na mocy art. 750 Kodeksu Cywilnego odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu - przykładowo usługi doradcze, IT, prawne, etc.), miało charakter ryczałtowy tj. zostało zastrzeżono jedynie za gotowość do wykonania zlecenia a  przyjmujący zlecenie nie wykonuje usług w...

PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

Zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki jawnej tak stanowi, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podstawowym skutkiem dokonania transakcji zbycia ogółu praw i obowiązków...

Zmiana warunków pracy

Na mocy art. 42 Kodeksu Pracy  możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Możliwe jest również okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym (oddelegowanie). Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne w razie zmiany istotnych elementów umowy o pracę, zarówno wynikających z ustawy, jak...

Przedawnienie świadczeń z ZUS

Do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - mają zastosowanie regulacje dotyczące przedawnienia żądania wypłaty świadczenia. Wynika to z art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia...

BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako leśna nawet w przypadku dostępu do drogi publicznej i zabudowanych działek w bezpośrednim sąsiedztwie co do zasady nie będzie można niczego na niej...

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej („JDG”) i wykreśli swoją działalność z CEIDG może złożyć  wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Nie będzie wystarczające zawieszenie działalności gospodarczej - konieczne jest jej zakończenie i wykreślenie wpisu z CEIDG.  Zaletą wykorzystania procedury...

Podatek od zasiedzenia

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy dnia 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 2023, poz. 1774 t.j.) podlega podatkowi od spadków i...

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

Od 17 listopada 2023 roku obowiązuje ustawa mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ma ona na celu zwiększenie zakresu ochrony osób fizycznych przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych oraz ograniczyć zjawisko wyłudzania środków finansowych poprzez np.: zawieranie umów kredytu oraz pożyczek, sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, swapping...

TSUE zrobił Frankowiczom prezent na Święta

Brak konieczności składnia oświadczeń przez Kredytobiorców o skutkach nieważności umowy kredytu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 7 grudnia 2023 r. sygn. C-140/22 orzekł, że Frankowicze nie muszą składać w postępowaniu przed Sądem sformalizowanych oświadczeń w przedmiocie braku zgody na utrzymanie w mocy postanowień abuzywnych oraz świadomości skutków upadku...

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz do Ordynacji podatkowej dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje stosuje się gdy dokonywana jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami o...