Przedawnienie świadczeń z ZUS

Do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - mają zastosowanie regulacje dotyczące przedawnienia żądania wypłaty świadczenia. Wynika to z art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia...

BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako leśna nawet w przypadku dostępu do drogi publicznej i zabudowanych działek w bezpośrednim sąsiedztwie co do zasady nie będzie można niczego na niej...

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej („JDG”) i wykreśli swoją działalność z CEIDG może złożyć  wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Nie będzie wystarczające zawieszenie działalności gospodarczej - konieczne jest jej zakończenie i wykreślenie wpisu z CEIDG.  Zaletą wykorzystania procedury...

Podatek od zasiedzenia

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy dnia 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 2023, poz. 1774 t.j.) podlega podatkowi od spadków i...

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz do Ordynacji podatkowej dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje stosuje się gdy dokonywana jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami o...

Temporary residence permit EU Blue Card

A foreigner staying on the territory of the Republic of Poland based on the EU Blue Card shall, within 15 working days, notify in writing of the loss of work to the voivod who granted this permit Department of Civil Affairs and Foreigners at the Voivodship Office. If the foreigner complies with...

Niebieska karta UE

EU Blue Card Niebieska Karta UE to zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dzięki Blue Cardpracownik spoza Uniijest uprawniony do pobytu czasowego w kraju należącym do UE. Warunki uzyskania EU Blue Card Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym...

Czy po rozwodzie można samodzielnie złożyć pozew frankowy ?

W dniu 19 października 2023 r. została wydana przełomowa dla rozwiedzionych Frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 12/23. Po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku, były małżonek często nie jest już zainteresowany udziałem w postępowaniu o unieważnienie kredytu frankowego. Ex małżonek będzie mógł samodzielnie wytoczyć powództwo frankowe przeciwko...

Jakie są koszty franczyzy?

Umowa franczyzy nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Umowy franczyzy zawierane są na zasadzie swobody umów a franczyzobiorcy posiadają status samodzielnych przedsiębiorców i ponoszą pełne ryzyko gospodarcze, prawne i ekonomiczne. Prowadzenie działalności gospodarczej w modelu franczyzowym pozwala na wykorzystanie know-how i renomy sieci franczyzowej. Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy uprawnień do wykorzystania...

Zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie/dom na rynku wtórnym

Kupujący na rynku wtórnym dwój pierwszy dom lub mieszkanie mogą skorzystać ze zwolnienia z PCC. Oznacza to, że  nabywcy pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym (osoby fizyczne), nie będą już płacić podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji jeżeli do kupna doszło począwszy od 31 sierpnia 2023 r....