„Duża” uchwała frankowa

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych) sygn. akt III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21). Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę nadając jej moc zasady prawnej:...

PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

Zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki jawnej tak stanowi, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podstawowym skutkiem dokonania transakcji zbycia ogółu praw i obowiązków...

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – Polska czy USA – gdzie przeprowadzić?

Co zrobić w sytuacji gdy osoba nam bliska zamieszkując na stałe w USA umiera pozostawiając swój majątek w postaci nieruchomości na terenie Polski? Czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w Polsce? Klienci bardzo często zwracają się do nas z takimi wątpliwościami z góry zakładając, że przeprowadzenie postepowania spadkowego w Polsce...

Zmiana warunków pracy

Na mocy art. 42 Kodeksu Pracy  możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Możliwe jest również okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym (oddelegowanie). Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne w razie zmiany istotnych elementów umowy o pracę, zarówno wynikających z ustawy, jak...

Przedawnienie świadczeń z ZUS

Do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - mają zastosowanie regulacje dotyczące przedawnienia żądania wypłaty świadczenia. Wynika to z art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia...

BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako leśna nawet w przypadku dostępu do drogi publicznej i zabudowanych działek w bezpośrednim sąsiedztwie co do zasady nie będzie można niczego na niej...

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej („JDG”) i wykreśli swoją działalność z CEIDG może złożyć  wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Nie będzie wystarczające zawieszenie działalności gospodarczej - konieczne jest jej zakończenie i wykreślenie wpisu z CEIDG.  Zaletą wykorzystania procedury...

Podatek od zasiedzenia

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy dnia 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 2023, poz. 1774 t.j.) podlega podatkowi od spadków i...

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz do Ordynacji podatkowej dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje stosuje się gdy dokonywana jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami o...

Temporary residence permit EU Blue Card

A foreigner staying on the territory of the Republic of Poland based on the EU Blue Card shall, within 15 working days, notify in writing of the loss of work to the voivod who granted this permit Department of Civil Affairs and Foreigners at the Voivodship Office. If the foreigner complies with...