PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

Zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki jawnej tak stanowi, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podstawowym skutkiem dokonania transakcji zbycia ogółu praw i obowiązków...

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – Polska czy USA – gdzie przeprowadzić?

Co zrobić w sytuacji gdy osoba nam bliska zamieszkując na stałe w USA umiera pozostawiając swój majątek w postaci nieruchomości na terenie Polski? Czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w Polsce? Klienci bardzo często zwracają się do nas z takimi wątpliwościami z góry zakładając, że przeprowadzenie postepowania spadkowego w Polsce...

Zmiana warunków pracy

Na mocy art. 42 Kodeksu Pracy  możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Możliwe jest również okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym (oddelegowanie). Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne w razie zmiany istotnych elementów umowy o pracę, zarówno wynikających z ustawy, jak...