DOBROWOLNE/FAKULTATYWNE POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

Na mocy art. 91 § 1 Kodeksu Pracy należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7  (tzw. potrącenia ustawowe tj. obejmujące roszczenia alimentacyjne, roszczenia pracodawcy lub osób trzecich nieobjęte tytułem wykonawczym, a jednocześnie niebędące zaliczkami, karami pieniężnymi i kwotami podlegającymi odliczeniu) mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika...