Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak złożyć wniosek?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Kiedy małżonkowie decydują się na rozwód, wspólność majątkowa małżeńska, po orzeczeniu rozwodu przestaje obowiązywać, a małżonkowie mogą ubiegać się o podział majątku wspólnego. Sprawa wydaje się prostsza jeśli byli małżonkowie potrafią się porozumieć w kwestii podziału majątku, mogą zawrzeć w takiej sytuacji umowę o podział majątku wspólnego przed notariuszem. Jeśli jednak małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia konieczne staje się złożenie wniosku o podział majątku wspólnego do sądu. W takiej sytuacji pomoc adwokata lub radcy prawnego będzie wskazana.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku i ile kosztuje?

Warto wiedzieć, że zarówno rozwód, jak i separacja powodują ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej między małżonkami.  W czasie trwania małżeństwa małżonkowie nabywają różne przedmioty razem lub pojedynczo. Przedmioty te tworzą majątek wspólny, który po ustaniu małżeństwa trzeba podzielić.

Do majątku wspólnego zalicza się: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są również objęte wspólnością ustawową.

Wniosek o podział majątku wspólnego można wnieść, także w trakcie trwania postępowania rozwodowego, jeśli przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Wnosi się go wtedy do sądu okręgowego (jest on właściwy do orzekania o rozwodzie). sąd podzieli majątek w wyroku rozwodowym.

Jeśli podział majątku wspólnego nie będzie możliwy w postępowaniu o rozwód, to każdy z małżonków po orzeczeniu rozwodu, może wystąpić z wnioskiem o podział majątku. Wtedy wnosi wniosek do sądu rejonowego.

Wniosek o podział majątku podlega opłacie w wysokości 1 000 zł, niezależnie od wartości dzielonego majątku. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, opłata sądowa jest niższa i wynosi 300 zł. W ramach kosztów sądowych można ponieść również te z tytułu wynagrodzenia biegłego (jeżeli został powołany w sprawie), np. w przypadku konieczności oszacowania wartości nieruchomości lub innych przedmiotów.

Ile trwa sprawa o podział majątku wspólnego?

Długość postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego zależy od stopnia jej skomplikowania, mnogości składników majątku a przede wszystkim chęci porozumienia byłych małżonków. W przypadku braku sporu co do składników majątku wspólnego i wartości tego majątku postępowanie może zakończyć się nawet na jednym lub dwóch posiedzeniach sądu. W przypadku głębokiego sporu i konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego postępowanie może trwać nieco dłużej.

Czy majątek zostanie podzielny równo?

Co do zasady majątek małżonków dzielony jest równo. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego należy rozumieć całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb, a więc nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie. Poprzez ważne powody należy uznać przyczyny które miały bezpośrednie znaczenie do nieprzyczyniania się przez jednego z małżonków do powstawania majątku w odpowiadającym możliwościom zarobkowym tego małżonka. W orzecznictwie za ważne powody wskazuje się np.: długotrwałą faktyczną separacja małżonków, fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, narkomania, hazard, dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych. W sytuacjach wyjątkowych małżonek może być nawet całkowicie pozbawiony swojego udziału w majątku wspólnym.

Jak podzielić majątek wspólny?

Aby ustalić w jaki sposób podzielić majątek wspólny byli małżonkowie powinni ustalić co wchodzi w skład tego majątku. Od momentu zawarcia związku małżeńskiego wszystkie zgromadzone fundusze, zakupione nieruchomości, samochody, a także posiadane środki pieniężne na rachunkach bakowych, firmy wchodzą w skład majątku wspólnego. Za taki majątek uznaje się zarówno wspólnie nabyte dobra materialne, jak i aktywa zakupione tylko przez jednego z małżonków.

Majątek osobisty stanowi wszystko to, co każdy z małżonków uzyskał przed zawarciem małżeństwa lub nabył już w czasie trwania małżeństwa poprzez dziedziczenie czy darowiznę (chyba że spisany testament, czy darowizna stanowiły inaczej).

To w jaki sposób małżonkowie dokonają podziału majątku wspólnego w dużej mierze zależy od ustaleń między stronami. Jeśli między byłymi małżonkami takiego porozumienia nie ma każdy z nich w postepowaniu o podział majątku wspólnego wskazuje jakie przedmioty chce aby mu przypadły w drodze podziału, strony takiego postępowania również określają swoje żądania w zakresie ewentualnych spłat i dopłat, które przypadają w rozliczeniu nieruchomości czy przedmiotów nabytych w trakcie małżeństwa stron.

Jeśli chcesz podzielić majątek wspólny lub Twoje postępowanie jest już w toku, masz wątpliwości związane z zagadnieniami dotyczącymi podziału majątku wspólnego, a może potrzebujesz indywidualnej porady prawnej – zapraszamy Cię do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Zachęcamy do złożenia zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie:  https://www.eprawniczki.pl.