Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 i art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wszczęte może zostać z urzędu postępowanie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin).

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jeśli Spółka nie posiada majątku i faktycznie nie prowadzi działalności i jednocześnie nie zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela zachodzą przesłanki do rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest szczególnym sposobem zakończenia jego bytu prawnego i stanowi wyjątek od konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego obowiązkiem sądu rejestrowego jest zbadanie, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

W tym celu sąd rejestrowy może zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych (art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru (art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza przy tym możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 25d ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku, gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela (art. 25d ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Zdjęcie: www.freepik.com