BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako leśna nawet w przypadku dostępu do drogi publicznej i zabudowanych działek w bezpośrednim sąsiedztwie co do zasady nie będzie można niczego na niej wybudować.

Z uwagi na brak planu konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ponieważ zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Gmina z dużym prawdopodobieństwem oddali jednak wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ponieważ nie zostanie ona uzgodniona przez Lasy Państwowe. Jeśli działka jest działką leśną, a dla obszaru, w którym jest położona nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co do zasady ma możliwości wydania dla niej warunków zabudowy z uwagi na odmowę uzgodnienia warunków zabudowy przez Lasy Państwowe.

Konieczne byłoby zatem uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne. Zasadą jest jednak, że zmiany przeznaczenia dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu Lasy Państwowe pozostawią wniosek bez rozpoznania ponieważ aby Lasy Państwowe wydały decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wymagana jest albo decyzja o warunkach zabudowy albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a jak już wspominałam warunki zabudowy zostaną wydane. Zatem aby Lasy Państwowe wydały decyzję o zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wymagana jest albo decyzja o warunkach zabudowy albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a Gmina oddali wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ponieważ nie zostanie ona uzgodniona przez Lasy Państwowe. Mamy zatem do czynienia z „kwadraturą koła”.

Budowa domu na działce leśnej jest do przeprowadzenia, gdy działka w ewidencji gruntów nie jest oznaczona jako las w ewidencji gruntów i budynków, lecz jako teren leśny, zakrzewiony, nieużytek, łąka, pastwisko grunt orny, a ewentualnie sad. W takim wypadku gmina może ew. wydać warunki zabudowy.

Należy czekać na uchwalenie planu i na etapie tworzenia planu wnieść uwagi do planu, argumentując przykładowo, że poza kompleksem leśnym, działka ma dostęp do drogi publicznej albo że część sąsiednich działek jest zbudowana. Jeżeli to się nie uda, to po uchwaleniu planu można wnieść o  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych do marszałka  województwa oraz wstąpić do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Oczywiście samo złożenie wniosku wcale nie gwarantuje, że decyzja będzie przychylna dla inwestora.

photo by freepik