Niebieska karta UE

EU Blue Card

Niebieska Karta UE to zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dzięki Blue Cardpracownik spoza Uniijest uprawniony do pobytu czasowego w kraju należącym do UE.

Warunki uzyskania EU Blue Card

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wydawane jest obywatelowi państwa trzeciego, który w szczególności:

–  zawarł, na okres przynajmniej jednego roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,

– przebywa w Polsce w celu podjęcia lub kontynuacji pracy, która nie jest pracą sezonową oraz nie stanowi oddelegowania przez pracodawcę zagranicznego, i jest wykonywana w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i uzasadnia pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

– posiada on wyższe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem

– posiada wyższe kwalifikacje zawodowepotwierdzone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie studiów wyższych, lub co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych;

– roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazane w umowie nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia(w roku 2023 będzie to kwota minimum 9519,22 zł brutto).

– posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawca co do zasady nie może mieć możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, z zastrzeżeniem wyjątków szczegółowo określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Zmiana pracodawcy lub zmiana warunków pracy

ZezwolenieBlue Cardmoże być na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca w Polscebez zmiany zezwolenia:

– cudzoziemiec nie może zmienić pracodawcy,

– cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony,

– cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu.

Natomiast po upływie 2 lat wystarczające jest zawiadomienie wojewody o zmianie pracodawcy, obniżeniu wysokości wynagrodzenia, zmianie minimalnego wymiaru wykonywania pracy oraz o zmianie rodzaju umowy.

Zmiana UE Blue Card nie będzie konieczna gdy:

–  pracodawca zmieni siedzibę lub nazwę (firmę) lub formę prawną prowadzonejdziałalności

– dojdzie do  przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Utrata pracy

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawieEU Blue Card w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie o utracie pracy wojewodę, który udzielił tego zezwolenia.

Niebieska Karta UE udzielana jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.Cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce i wykonywać pracę.

Unijna niebieska karta na zasadach określonych w przepisach daje cudzoziemcom możliwość przemieszczenia się po krajach UE,  małżonek pracownika ma ułatwiony dostęp do rynku pracy a dzieci do studiów wyższych.