Wielka wygrana frankowiczów w TSUE

Wielki sukces Frankowiczów w TSUE. Trybunał wydał przełomowy wyrok w sprawach frankowych. Banki nie mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia z korzystanie z kapitału.

TSUE wskazał, że banki nie są uprawnione do dochodzenia względem konsumentów roszczeń z tytułu korzystania z kapitału. Uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez Bank.

Zdaniem TSUE,Bank nie ma prawa żądać od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, z uwagi na odstraszający skutek wywierany na banki jako przedsiębiorców poprzez uznanie umowy kredytu za nieważną.

Warunek umowy kredytu uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, tak by nie wywoływał on skutków wobec kredytobiorcy. Przyznanie bankom prawa do żądania od kredytobiorcy rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy mogłoby podważyć odstraszający skutek zamierzony przez dyrektywę 93/13.

Kredytobiorcy mogą żądać od banków wynagrodzenia z korzystanie z kapitału

W przypadku uznania umowy kredytu frankowego za nieważną, kredytobiorcy mogą żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych, tj. tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Trybunał orzekł, że konsument ma prawo żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania nieważnej umowy kredytu oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności.

Sądy powinny udzielać zabezpieczeń tj. zawieszać spłatę rat kredytowych a kredytobiorca ma interes prawny do żądania zabezpieczenia

Zdaniem TSUE, odmowa zawieszenia spłaty rat kredytu tj. odmowa udzielenia zabezpieczenia przez Sąd, może uczynićnie skutecznym wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu. Kredytobiorca, który w trakcie procesu spłaca kredyt nie podlega skutecznej ochronie przewidzianej w dyrektywie 93/13.

Zabezpieczenie powinno zostać udzielone jeżeli przez cały czas trwania postępowania sądowego, który może okazać się znacząco długi, konsument będzie płacić raty w kwocie wyższej niż ta, która byłaby faktycznie należna, gdyby zakwestionowany warunek został usunięty tj. ponad kapitał kredytu.

TSUE zwrócił uwagę, że na etapie postępowania apelacyjnego kredytobiorca nie może zwiększyć wysokości dochodzonej kwoty a jednocześnie w braku zabezpieczenia przedłużenie danego postępowania doprowadzić może do pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy do tego stopnia, że może nie mieć możliwości dochodzenia zapłaty na podstawie unieważnionej umowy kredytu.

Sąd polski powinien wziąć pod uwagę w szczególności sytuację finansową kredytobiorcy i ryzyko, że konsument ten będzie musiał zwrócić danemu bankowi kwotę, która przekracza sumę od tego banku pożyczoną.

Argument dotyczący stabilności rynków finansowych nie ma znaczenia

Zdaniem TSUE argument dotyczący stabilności rynków finansowych nie ma znaczenia w ramach wykładni dyrektywy 93/13, która ma na celu ochronę konsumentów. TSUE zawsze podkreśla, że celem dyrektywy 93/13 jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

#TSUE 15 czerwca # TSUE banki nie mogą zadać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału # #TSUE stanął po stronie Frankowiczów #Przełomowy wyrok TSUE CHF #zabezpieczenia CHF #zawieszenie spłaty rat CHF #C‑287/22 #Zawieszenie wykonania umowy kredytu frankowego #C-520/21