UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(mBank S.A. i Deutsche Bank Polska S.A.)

Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu

W sprawie sygn. akt XXVIII C 5057/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że zawarta pomiędzy powodami, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) umowa kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna  – poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych ww. umową w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

W sprawie Sygn. akt XXVIII C 5921/23  prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania, przez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach żądanych przez pozwanego na podstawie ww. umowy – w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Sprawy prowadzi radca prawny Anna Zwierzyńska