NOWE ROSZCZENIE BANKÓW W SPRAWACH CHF

WALORYZACJA KAPITAŁU KREDYTU

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-520/21) banki nie występują już z żądaniami wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Od niedawna, banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu domagają się natomiast zwrotu zwaloryzowanej kwoty kredytu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bankowi należny jest włącznie sam kapitał kredytu bez waloryzacji jako sankcja za stosowanie nieuczciwych warunków umownych (tzw. efekt odstraszający za stosowanie przez przedsiębiorców wobec konsumentów klauzul abuzywnych).

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku 2 sierpnia 2023 r. zapadł wyrok, w którym Sąd zasądził na rzecz banku zwrot kapitału kredytu powiększonego o waloryzację. Jest to jednak wyrok jednostkowy i nieprawomocny.

Jednakże, art. 358(1) § 4 k.c. nie pozwala bankowi dochodzić waloryzacji od kredytobiorców w przypadku ważnych umów. Możliwe jest zatem przyjęcie, że waloryzacja kapitału bankom nie przysługuje na gruncie art. 358(1) § 4 k.c. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może bowiem wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

Frankowicze stoją na stanowisku, że banki mają prawo do zwrotu jedynie kapitału wypłaconego z tytułu wykonania umowy kredytu bez waloryzacji. Czas pokaże czy konieczne będzie kolejne rozstrzygnięcie TSUE.

Zdjęcie <a href=https://www.freepik.com/free-photo/accountant-calculating-profit-with-financial-analysis-graphs_7548546.htm#query=financial&position=1&from_view=search&track=sph>Image by pch.vector</a> on Freepik