Wola kredytobiorcy w CHF rozstrzygająca

TSUE wydał w dniu 8 września 2022 r. bardzo ważny dla polskich Frankowiczów wyrok w sprawach frankowych C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Po raz kolejny TSUE wskazał, że wola kredytobiorcy jest w procesie przeciwko bankowi rozstrzygająca. W przypadku gdy kredytobiorca zna skutki nieważności umowy kredytu i wnosi o unieważnienie umowy, zgodnie z Dyrektywą 93/13, Sąd krajowy powinien stwierdzić jej nieważność.

Po raz kolejny TSUE wskazał, że sądy krajowe nie mogą zmieniać treści klauzul abuzywnych (indeksacyjnych) w umowach kredytu ani pozostawić tylko części tych klauzul. Sąd krajowy nie może zastąpić klauzuli przepisem dyspozytywnym prawa krajowego.

Zdaniem TSUE, dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń frankowiczów rozpoczyna bieg od daty, w której kredytobiorca powziął wiedzę o wadliwości umowy kredytu. Zatem, w świetle orzeczenia TSUE, terminu przedawnienia nie liczymy od momentu zapłaty a każdej z rat kredytowych.

Natomiast 12 października 2022 r. TSUE ma ogłosić wyrok w sprawie C-520/21 i rozstrzygnąć czy banki mogą dochodzić od kredytobiorców wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Na ten wyrok czekają wszyscy polscy frankowicze. TSUE rozstrzygnie czy w przypadku stwierdzenia przez polski sąd nieważności umowy frankowej, kredytobiorca zwraca bankowi jedynie kwotę wypłaconego kredytu (bez odsetek) czy też bankowi przysługuje prawo do dochodzenia tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytowej.

Poinformujemy Państwa czy umowa zawiera klauzule niedozwolone.

Oferujemy prowadzenie spraw frankowych na promocyjnych warunkach.