Nienależyte świadczenie usług a wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (do której na mocy art. 750 Kodeksu Cywilnego odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu – przykładowo usługi doradcze, IT, prawne, etc.), miało charakter ryczałtowy tj. zostało zastrzeżono jedynie za gotowość do wykonania zlecenia a  przyjmujący zlecenie nie wykonuje usług w sposób należyty – wynagrodzenie ryczałtowe pomimo tego faktu będzie należne chyba, że strony odmiennie postanowiły w umowie.

Wynagrodzenie określone ryczałtowo, w braku odmiennych postanowień umownych, jest bowiem zastrzeżone za gotowość do wykonania usługi i nie będzie należne wyłącznie w przypadku wykazania przez drugą stronę umowy, że przyjmujący zlecenie nie pozostawał w gotowości do jej świadczenia.

Z tego względu bardzo istotne są odpowiednie zastrzeżenia w umowie, które w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, dają drugiej stronie umowy uprawnienia do obniżenia wysokości wynagrodzenia.

W przypadku braku stosownych postanowień umownych pozostaje jedynie możliwość sformułowania roszczenia odszkodowawczego ex contractu i potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia.

Podkreślenia wymaga jednak, że w takim przypadku należy wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej przyjmującego zlecenie (w szczególności fakt nienależytego wykonania usług przez przyjmującego zlecenie, szkodę i adekwatny związek przyczynowy).

Zdjęcie: https://pl.freepik.com Obraz autorstwa pressfoto na Freepik